תיבת טקסט: מדינת ישראל
	משרד התעשייה המסחר והתעסוקה
מינהל איזורי פיתוח

 

 

בקשה להמלצה להקצאת קרקע

בפטור ממכרז

על-פי חוק חובת המכרזים

 

 

לכבוד

מינהל איזורי פיתוח

משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

רחוב בנק ישראל 5

ירושלים 91036

 

 

 

 

מטרת הבקשה: הקמת/הרחבת מפעל ל:

1.      פרטי המבקש (סעיף א' מתייחס לחברה/מפעל, סעיף ב' מתייחס ליזם פרטי).

א.

מוצרי הענף

הענף

מס' תאגיד

שם החברה

 

 

 

 

הרכב הבעלים:

%

בעלות

מס' הטלפון

הכתובת

מספר זהות

השם

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שנת יסוד: _______________

 

  ·  האם התוכנית היא בעלת מפעל מאושר?  לא   כן

 

  ·  האם הוגשה בקשה למפעל מאושר?     לא   כן

 

  ·  אם כן, מספר כתב האישור       _________  תאריך      ________

 

ב.

טלפון נייד

מס' טלפון

כתובת

מספר זהות

שם היזם

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. פרטי איש קשר

טלפון

תפקיד

איש קשר

 

 

 

מען למשלוח מכתבים

מס' פקס'

טלפון נייד

 

 

 

 

3. פרטי מפעל קיים (ימולא אם המפעל קיים)

כתובת המפעל

 

מיקוד

ת.ד

מס'

רחוב

עיר

 

 

 

 

 

פקס:

טלפון :

 

4. פרטי הקצאות קרקע שאושרו בעבר

יעוד

גודל מבנה בנוי במ"ר

תאריך חוזה ממ"י

גודל השטח במ"ר

מס' מגרש ותב"ע

האזור

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. פרטי מפעלים נוספים בבעלות או בשותפות הבעלים כולם או חלקם

הערות

גודל מבנה במ"ר

גודל שטח במ"ר

כתובת

שם המפעל

האזור

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. שטח מבוקש (ניצול השטח ובניה מתוכננת)

מגרש מבוקש (מס' מגרש ותב"ע)

שטח מבוקש במ"ר

איזור תעשייה מבוקש

 

 

 

מצב קיים, פרטים כלליים:

 

גודל שטח במ"ר

 

גודל מבנה במ"ר

 

גודל מבנה שכור*

* כאשר המפעל פעל במבנה שכור

 

פרטים על ניצול שטח הקרקע המבוקשת:

 

בנייה קשה במ"ר

 

סככות במ"ר

 

מקלט במ"ר

 

אחר במ"ר

 

חניה

 

אחסנה

 

אחוזי הבניה המותרים באתר החדש:  ___________

תכנית ניצול השטח המבוקש וכיצד חושב? (נא לצרף סקיצה):

 

 

7.  אומדן צריכה

צריכה משוערת ליום

חשמל

שפכים

מים

 

 _____    אמפר

 

 _____   קוב

 

   _________  קוב

 

הערות:

 

 

 

 

תכנית עסקית

8. פרט את מהות הבקשה (הרעיון המרכזי):

 

 

 

9. מוצרי הענף, תהליך ייצור, חומרי גלם, עלויות ייצור:

 

 

 

10. עבור מוצר חדש נדרש מקור הידע לתהליך הייצור:

 

 

 

11. השוק והשיווק (תיאור מערכת השיווק, תכנית המכירות):

 

 

 

12. רשימת ציוד כולל עלויות ציוד:

 

 

 

13. מלאי חומרי גלם עיקריים (שם, כמות או משקל ונפח ולכמה חודשי ייצור):

 

 

 

14. מלאי תוצרת בתהליך (אחרי איזה מחלקות):

 

 

 

15. מלאי תוצרת גמורה:

 

 

 

16.  מחזור כספי ב- 4 השנים האחרונות:

מחזור:

2003

2002

2001

2000

 

 

 

 

 

מחזור באלפי ₪

 

 

 

 

 

יצוא באלפי  $

 

 

17.  אומדן תוכנית השקעה

הערות

%

ש"ח

 

 

 

 

תשלום פיתוח קרקע לתמ"ס

 

 

 

תשלום קרקע לממ"י

 

 

 

אגרות בניה והטלים לרשות המקומית

 

 

 

אומדן בניה של       מ"ר

 

 

 

אומדן ציוד למפעל

 

 

 

סה"כ

 

18.  מקורות מימון

הערות + הסברים

%

ש"ח

 

     

 

 

הלוואות בעלים - הון עצמי

     

 

 

מענקים ממרכז ההשקעות

     

 

 

הלוואות בנקים

     

 

 

מקור מימון אחר

 

 

 

סה"כ

 

 

19.  כוח אדם

 

צוות ניהול

ניסיון והשכלה

תפקיד

שם

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


מועסקים

למפעל קיים, יש לפרט מספר מועסקים וחלוקה על פי מקצועות:

מס' עובדים

תפקיד/מקצוע

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תוספת מועסקים לאחר הקמת/הרחבת  המפעל:

מס' עובדים

תפקיד/מקצוע

 

 

 

 

 

 

 

 

 

האם מועסקים קבלני משנה. אם כן פרט:

 

 

 

האם עובדים במשמרות. אם כן פרט.

 

 

 

בהתאם לבקשתכם, לבקשה זו מצורפים:

1.      מאזן מאושר לשנה אחרונה ומאזן בוחן.

2.      תוכנית הבניה.

3.      מערך ייצור של המפעל כולל שטחי שירות בקנה מידה של 1:250 או 1:300.

4.      כתב אישור מרכז השקעות (למפעלים מאושרים).

5.      אישור בנק המאשר את יכולת היזם להשקיע את הסכומים הנדרשים (למפעלים חדשים בלבד)

6.      אישור על תשלום דמי טיפול ומקדמה על חשבון הוצאות הפיתוח.

7.      העתק מרישום למעמד האישיות המשפטית - יזם פרטי, אישור מע"מ - עוסק מורשה.

8.      טופס עדכון פרטי מוטב - לביצוע תשלומים שיגיעו ליזם מאושר ע"י הבנק.

9.      טופס החזר כספים - לחברה/שותפות.

10.  לוח זמנים מפורט להקמת המפעל ואכלוסו.

11.  חוזה שכירות בין החברה הבונה –המשכיר, לבין המפעל היצרני – השוכר (בבקשה להקצאה  לבנייה להשכרה).

12.  התחייבות שייעוד המגרש יהיה לבנייה להשכרה למפעלים יצרניים (בבקשה להקצאה לבנייה להשכרה).

 

 

אני מסכים ומאשר כי המשרד רשאי להעביר לכל מאן דבעי את הפרטים שציינתי בסעיף 1 בטופס הבקשה, וכי אין במסירת הפרטים לעיל הפרת זכות כלשהי מזכויותיי על פי כל דין.

 

חתימה לאישור ____________________

 

הצהרה: הריני מצהיר בזה כי כל הפרטים שצויינו לעיל על ידי, הינם נכונים.

 

 

________________

     

     

     

     

חתימה

תפקיד

מס' הזהות

שם החותם

תאריך

 

 

 

הטופס ימולא ב- 3 עותקים.

בקשה שלא תמולא כראוי ולא יצורפו אליה כל המסמכים המבוקשים לא תטופל.

את הטופס על כל עותקיו והמסמכים המבוקשים יש להגיש ל-:

משרד התעשייה והמסחר והתעסוקה, מינהל איזורי פיתוח,  רח' בנק ישראל 5 ירושלים 91036

טל: 6662401-02

או למחוז משרד התמ"ת, באזור המבוקש.

 


טופס פרטי מוטב / יזם

 

 

מינהל לאזורי פיתוח

טל: 6662411/2 – 02

פקס: 6662921  - 02

 
לכבוד

מינהל איזורי פיתוח

משרד התמ"ת

ירושלים

 

 

 

א.ג.נ.,

 

הנדון:    פרטים לביצוע תשלומים

              מכתבך מיום:________

 

 

הננו להמציא לכם הפרטים הנחוצים לביצוע התשלומים שיגיעו לנו. המצאת הפרטים אינה מהווה הוראה בלתי חוזרת לטובת הבנק שפרטיו מופיעים להלן. החתומים על מכתב זה מוסמכים להסב המחאות המתקבלות אצלנו להפקדה בבנק.

 

 

מס' עוסק מורשה/ת.ז

שם המוטב

 

 

כתובת החברה

עיר:                            רחוב:                           מספר:                   ת.ד.:              מיקוד:

E-MAIL

פקס:

טלפון:                    

 

 

שם המוטב (בעל החשבון)

 

פרטי הבנק

מס' חשבון:

מס' סניף:

שם הבנק:

כתובת הבנק

עיר:                           רחוב:                             מספר:                     ת.ד.:              מיקוד:     

 

אישור הבנק (סעיף לעיל)

 

_____________________________________________

 

 

 

 

_____________                _________                _______________                 ________

שם ממלא הטופס                      תפקיד                      חתימת ממלא הטופס                    תאריך        

 

 

 

"תנאים והבהרות לנושא הקצאת קרקע וקריטריונים הנדסיים",

ראה  הוראת מנכ"ל מס' 6.2