מספרנו : 0001

 

                                                                         תיק בניה ____________

                                                                                                   הישוב ______________

                                                                                                   מס' מגרש/חלקה _______

                                                                                                   סוג הבנין ____________

                                                                                                   שם מזמין העבודה

                                                                                                   _____________

 

 

 התחייבות מהנדס והצהרתו

 

1. אני הח"מ __________      _____________     ____________    ____________

                   שם פרטי             שם משפחה                  ת.ז.                     כתובת

 

מצהיר בזה כי ידוע לי כי תנאי לכך שהוועדה המקומית לתכנון ובניה בתחום מועצה אזורית

שומרון להלן - הוועדה ומועצה אזורית שומרון  יטפלו בבקשה למתן היתר בניה בתיק זה

היא התחייבותי זו כלפיהן ומילוי הצהרתי זו.

 

2. הנני מצהיר כי אני מהנדס רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים

הישראלי המחייב בישראל על פי הדין ומספר הרישום שלי הוא: _____________

 

3. הנני מתחייב בזה לפעול כך כי הבניה נשוא תיק זה תתבצע בהתאם לכל הכללים המחייבים

במדינת ישראל ובהתאם לסטנדרטים המחייבים והמקובלים במדינת ישראל, וכן הכללים

המחייבים באזור יהודה ושומרון.

 

4. בין תפקידי יהיה לפקח על כך שהבניה ועבודות הפיתוח הנדרשות ( קיר תומך , מסלעה )

תתבצע על פי האמור בפסקה דלעיל ויהיה עלי לדווח לועדה על כל סטיה וחריגה לרבות כל סטיה

מהיתר הבניה שניתן על ידי הועדה.

 

5. תהיה זו זכותי המלאה להפסיק ולפקח על הבניה וזאת לאחר שאמסור על כל הודעות בכתב

הן לועדה והן למזמין העבודה ומרגע שהודעתי זו תגיע לידי הועדה תופסק חובתי לפקח על הבניה.

 

6. ידוע לי כי עם הפסקת פיקוחי על הבניה יפוג תוקף היתר הבניה ויתכן ואף יוצא צו להפסקת

   הבניה.

 

7. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל הריני מקבל עלי את האחריות לכך כי החישובים הסטטיים

ביחס לבניה ועבודות הפיתוח הנדרשות ( קיר תומך , מסלעה ) נשוא תיק זה נערכו לפי הכללים

והרמה המקצועית המחייבים והנהוגים במדינת ישראל וכי קוימו כל ההוראות המחייבות לעניין זה.

 

8.      הריני מתחייב לדאוג לכך כי אם מסיבות בלתי צפויות מראש יתגלה צורך בשינוי המהותי בהם,

אגיש חישובים סטטיים מתוקנים מיד עם גילוי הצורך כאמור.

 

9. אם התכנית נשוא תיק זה מתייחסת לתוספת או לשינויים במבנה קיים הנני מצהיר כי בדקתי

את הבניין הקיים והריני אחראי ליציבותו בעת התוספת או השינויים ולאחר מכן.

 

 10. הריני מתחייב לשמור את תכנית הקונסטרוקציה נשוא תיק זה, במשרד לתקופה של לא

פחות מעשר שנים מתום הבניה.

 

  11 . להתחייבותי ולהצהרתי נשוא מסמך זה תוקף משפטי מחייב הן כלפי הועדה והן כלפי מועצה

 אזורית שומרון.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  12. חובותי נשוא התחיבות זו:

 

  מכוסות על ידי פוליסת ביטוח בחברת                                             דרך סוכן הביטוח

 

  ___________________  מספר פוליסה                                  .

 

  אינן מכוסות על ידי פוליסת ביטוח (מחק את המיותר).

 

 

 

__________      _____________      ____________      ____________

   תאריך                    שם פרטי                 שם משפחה                 חותמת

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( למלא במקרה שנושא הבקשה הוא הוספה לבניין קיים)

 

   בדקתי בתאריך _________ את הבנין הקיים באתר שבנדון, ועל סמך בדיקה זו , אני מצהיר (ה) 

   שהבניה, נושא ההיתר המבוקש , לא תפגע ביציבותו של הבנין הקיים, לא בשעת ביצועה של  

   בניית התוספת ולא לאחר גמר הביצוע. ידוע לי כי בהצהרת זו החישובים הסטטים המצורפים

   מוגשים כתנאי לקבלת ההיתר, נושא הבקשה שבנדון , כי אם יתגלה שפרט חשוב מן הפרטים

   שבחישובים הסטטים או שבהצהרתי זו הוא כוזב או מטעה , אהיה צפוי לעונשים הקבועים 

   בחוק, וכי אהיה אחראי לנזק שנגרם עקב מסירת פרט מטעה או כוזב. כאמור או עקב אי               

   התאמתם של החישובים לרמה המיקצועית או אי קיום הוראות הדין הנוגעים לעריכתם.

 

 

       

             

                     ______________________________

 

                                 חתימת מתכנן הבנין