מספרנו 14114

 

 

 

 

 

אישור מודד לסימון  גובה 0.00 וקווי בניה

 

 

 

תאריך _______________

 

 

 

שם הישוב __________________

 

מס' מגרש __________________

 

שם המבקש _________________

 

 

 

הנני מאשר כי המבנה המתוכנן ( מתווה + גובה 0.00 ) במגרש הנ"ל סומן / יסומן על ידי.

 

אי ביצוע האמור לעיל מהווה הפרה של היתר בניה.

 

 

 

הערות: ____________________________________________________________

 

_________________________________________________________________.

 

 

 

 

________________________                       _________________________

 

שם ומשפחה                                                  חתימה וחותמת