הוראות המנהל הכללי - משרד התעשייה והמסחר

 

*      הערה: הפרסום להלן נועד לסייע לציבור הרחב על ידי מתן מידע כללי, ראשוני ובלתי מחייב בלבד. המידע הניתן כאן אינו מחליף, מוסיף, גורע או משנה מהוראת כל דין או נוהל, והוא כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת. בכל מקרה של ספק או סתירה, יקבעו ההוראות שבחוק, בתקנות, בצווים ובנהלים.
אין במידע הניתן כאן כדי לחייב את משרד התמ"ס על יחידותיו, או ליצור זכויות שאינן מוקנות בהוראת כל דין.

*      המידע הועבר באמצעות המינהל לאזורי פיתוח והיחידה למערכות מינהל והדרכה במשרד התמ"ס.

 

מפתח עניינים

הוראת מנכ"ל (6-2)

2. נספח 1 - קריטריונים הנדסיים לפיתוח תשתית המקרקעין לתעשייה

3. נספח 2 - טבלת הוצאות פיתוח

 

מתן המלצות להקצאת קרקע באזורי פיתוח

(הוראת מנכ"ל 6-2)

 

1. כללי

 

-1א

משרד התעשייה והמסחר מופקד על מתן המלצות למינהל מקרקעי ישראל להקצאת קרקע ללא מכרז, לתעשייה ומלאכה ולהקמת מבני תעשייה להשכרה באזורי פיתוח. (תואם את חוק חובת מכרזים).

-1ב

מטרת ההוראה לקבוע את נהלי מתן ההמלצות.

-1ג

אין לראות בהוראה זו התחייבות מטעם משרד התעשייה והמסחר.

-1ד

הוראה זו מחליפה הוראת מנכ"ל מס' 6-2 מיום 1.1.1998 ותחולתה מיום 1.6.1999.

2. הגדרות

-2א "אזורי פיתוח"

אזורי עדיפות לאומית א' ו-ב' על-פי החוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט - 1959, והחלטות הממשלה.

-2ב "ממ"י"

מינהל מקרקעי ישראל.

-2ג "קרקע"

קרקע באז"פ המיועדת להקמת מפעלים באזורי תעשייה או להקמת מבני תעשייה להשכרה.


-2ד "תב"ע"

תכנית בנין ערים.

-2ה "אזור תעשייה"

אזור עירוני או בין-עירוני המיועד לתעשייה ומלאכה על-פי תב"ע באזורי פיתוח.

-2ו "יזם"

יחיד או תאגיד שהגיש בקשה להקצאת קרקע.

-2ז "חברה מפתחת"

חברה שזכתה במכרז המשרד, כדי לנהל ולפתח תשתיות באזורי תעשייה.

-2ח "מנהל"

מנהל המינהל לאזורי פיתוח במשרד התעשייה והמסחר.

-2ט "המינהל"

המינהל לאזורי פיתוח במשרד התעשייה והמסחר.

-2י "ממונה"

ממונה על הקצאות קרקע במינהל.

-2יא "ועדה"

ועדת תיאום לאיתור קרקע ולמתן המלצה לממ"י להקצאתה.

-2יב "תכנון ופיתוח קרקע"

תכנון ופיתוח קרקע לרבות עבודות עפר, כביש גישה, ביוב, תאורה, טלפון, מים - עד קצה המגרש, ראה נספח 1 - "קריטריונים הנדסיים לפיתוח תשתית המקרקעין לתעשייה".

-2יג "הצמדה"

הצמדת תעריפי הוצאות הפיתוח למדד המחירים לצרכן.

3. בקשה להקצאת קרקע ליזם

יזם יגיש בקשתו למינהל על גבי טופס תמ"ס 40.001 " בקשה להקצאת קרקע", בצירוף המסמכים הבאים:

-3א

חברה או שותפות רשומה - אישור על רישום ברשם החברות.
יזם פרטי - אישור מע"מ - עוסק מורשה.

 

-3ב

האישורים הדרושים לפי סעיף 2 (א') לחוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), התשל"ו - 1976.

-3ג

קבלה על תשלום מקדמה על-חשבון דמי השתתפות בהוצאות פיתוח הקרקע, בגובה של 5,000.- שקל לכל דונם מבוקש (באזורי תעשייה בהם הועברה אחריות הפיתוח לידי הרשות המקומית, לא ישלם היזם מקדמה ע"ח הוצאות הפיתוח) שישולם בבנק הדואר.

-3ד

קבלה על תשלום דמי טיפול בגובה של 2,500 שקל לכל בקשה או התעריף המעודכן ביום התשלום בפועל. דמי הטיפול לא יוחזרו.

-3ה

מפה בקנה מידה של 1:200, בגין מערך ניצול השטח המתייחס למשבצת הקרקע המבוקשת.

-3ו

טופס עדכון פרטי מוטב - לביצוע תשלומים שיגיעו ליזם.

-3ז

אומדן תוכנית השקעה.

-3ח

טופס החזר כספים לחברה/ שותפות

-3ט

מסמכים רלוונטיים נוספים שיידרשו.

הטיפול בבקשת היזם יחל רק לאחר המצאת כל המסמכים המצויינים בסעיף 3 לעיל.

4. בקשה להקצאת קרקע לבנייה להשכרה

לבקשה להקצאת קרקע לבנייה להשכרה יצרף היזם נוסף לאמור בסעיף 3 לעיל , את המסמכים הבאים:

-4א

התחייבות היזם כי המבנה מיועד למפעלי מלאכה ותעשייה בלבד.

-4ב

חוזה בין החברה הבונה - המשכיר, לבין המפעל היצרני - השוכר.

-4ג

תכניות מימון של אומדן עלויות - קרקע, בנייה וציוד - כולל ציון מקורות המימון.

-4ד

למינהל הזכות לבקש ערבות בנקאית מתאימה ומסמכים נוספים לפי הצורך.

5. הטיפול בבקשה

 

-5א

המינהל יעביר את בקשת היזם לקבלת חוות-דעת מקצועית במשרד (למינהל המקצועי), או למשרד הממשלתי הנוגע בדבר.

-5ב

לבודק  המקצועי מטעם המשרד הממשלתי הנוגע בדבר, הסמכות לדרוש מהיזם פרטים נוספים, לפי הצורך.

-5ג

לא נתקבלו הפרטים המבוקשים תוך חודש ימים, יופסק הטיפול בבקשה, והודעה על-כך תישלח ליזם.

-5ד

לאחר קבלת חוות דעת מקצועית  תועבר הבקשה להחלטת הוועדה.

6.  הוועדה - חבריה ותפקידה

 

-6א חברי הוועדה

בוועדה שלושה חברים כדלהלן:

¨    ¨    מנהל המינהל לאזורי פיתוח או מ"מ - יו"ר.

¨    ¨    נציג הלשכה המשפטית - משרד התעשייה והמסחר.

¨    ¨    נציג המינהל לאזורי פיתוח.

 

כמו-כן מוזמנים לוועדה, נציג ממ"י ארצי ונציג ממ"י מחוזי.

נציג החברה המפתחת ונציג הרשות המקומית משתתפים במעמד של משקיפים

-6ב  תפקיד הוועדה

תפקיד הוועדה לאתר קרקע באזור התעשייה המבוקש ולהמליץ על הקצאתה בפני ממ"י.

 

7. הטיפול לאחר הדיון בוועדה

 

-7א

המינהל יודיע ליזם על החלטת הוועדה.

-7ב

התקבלה החלטה חיובית, תישלח ליזם הודעת תשלום מפורטת על-ידי החברה המפתחת בגין השתתפות בהוצאות פיתוח הקרקע, בניכוי תשלום המקדמה.

חישוב התשלום ייעשה כמפורט בסעיף 8 להלן.

-7ג

על היזם לשלם את הוצאות הפיתוח באמצעות שובר לתשלום בבנק הדואר לחשבון תמ"ס, או לגורם המפתח באזור שאליו הוא מופנה בהודעה, לא יאוחר מחודש ימים כאמור בהודעת התשלום, ולשלוח העתק מהזיכוי לחברה המפתחת.

-7ד

שילם היזם את דמי השתתפותו בהוצאות הפיתוח, תודיע החברה המפתחת בכתב, לממונה, על ביצוע התשלום בתוך 48 שעות מעת קבלת הזיכוי. כמו כן, תצרף את תשריט המגרש המאותר.

-7ה

במקרים בהם הפיתוח מתבצע ע"י הרשות המקומית ולא באמצעות החברה המפתחת, יש לקבל מהרשות בנוסף לאמור בסעיף -7ד גם את הסכם הפיתוח עם היזם.

-7ו

עם קבלת אישור התשלום וקבלת תשריט המגרש, ישלח הממונה לממ"י את  ההמלצה להקצאת קרקע.

-7ז

תוקף ההמלצה לממ"י לחתימה על הסכם פיתוח יהיה לתקופה של  6  חודשים, עם אפשרות להארכה במקרים מיוחדים.

-7ח

לא שילם היזם תוך חודש ימים את הוצאות הפיתוח, תבטל הוועדה את ההמלצה להקצאת קרקע ותודיע על-כך ליזם בכתב. לא בוטלה ההמלצה מסיבות כלשהן או אושרה הארכת המועד
לתשלום, תעריף הוצאות הפיתוח יהיה התעריף התקף במועד התשלום בפועל.

 

8. הוצאות פיתוח הקרקע

 

-8א

-8א1-

גובה השתתפות  היזם בהוצאות פיתוח קרקע שישולמו על-ידו, ייקבע בהתאם לתעריף התקף במועד התשלום.

-8א2-

הוצאות הפיתוח לתמ"ס נקבעות בהתאם לדירוג אזורי התעשייה ומעוגנות בטבלת המחירים ראה נספח מס' 2 - "טבלת הוצאות פיתוח".


-8א3-

באזורים בהם הועברה אחריות הפיתוח של אזור התעשייה לרשות המקומית, הוצאות הפיתוח ישולמו לרשות המקומית בגובה שיקבע על-ידה. 

-8ב

בגין הקצאת קרקע לצרכים מסחריים ו/או לא תעשייתיים, ישלם היזם מחיר פיתוח מלא על-פי הערכת עלות פיתוח של החברה המנהלת.

9. החזר תשלומי הוצאות הפיתוח

 

-9א

ביטל היזם את בקשתו או בוטלה העסקה בגין אי עמידתו בדרישות,   יוחזר ליזם התשלום ששילם כולל תשלום המקדמה, צמוד למדד ובניכוי של 0.5% לכל חודש מיום התשלום ועד ביטול העסקה, למעט דמי הטיפול.

החזר הכספים ליזם יתבצע תוך 60 יום, מיום פנייתו לביטול העסקה.

-9ב

לא ביצע היזם את הפעולות על-פי התחייבויותיו תוך שנתיים מתאריך החתימה על הסכם הפיתוח עם ממ"י, תבוטל ההמלצה להקצאה על-ידי הוועדה ויוחזרו הוצאות הפיתוח, כאמור בסעיף -9א.

-9ג

בוטלה ההקצאה מסיבות טכניות  על-ידי התמ"ס או ממ"י, יוחזר ליזם התשלום ששילם עבור הוצאות הפיתוח בתוספת הצמדה, למעט דמי הטיפול.

החזר הכספים ליזם יתבצע תוך 60 יום, מיום פנייתו לביטול העסקה.

-9ד

עם ביטול הרשאה זמנית או סיומה (למפעלי בטון או בלןקים בלבד) יוחזרו ליזם הכספים על-פי קיזוז של 5% לשנה דמי שימוש.

10. שינוי  ייעוד קרקע

 

-10א

יזם המעוניין לשנות את  ייעוד הקרקע, יגיש בקשתו למנהל.

-10ב

שינוי  ייעוד קרקע יבוצע רק בהתאם לתב"ע שאושרה כחוק ואישור מוקדם של ממ"י.

-10ג

הבקשה תכלול תכנית מעודכנת (שטח, ציוד וכיו"ב).

-10ד

הבקשה תיבדק במינהל ובמינהל המקצועי ותועבר להחלטת הוועדה.

-10ה

אושרה הבקשה יחוייב היזם בתשלום ההפרש הנובע משינוי הייעוד.

11. שינויים

בקשה של יזם לכל אחד מהשינויים שיפורטו להלן תיבדק על-ידי היחידה ותובא להחלטת הוועדה  רק לאחר המצאת נימוקים ואישורים כפי שידרשו על-ידי היחידה והוועדה כגון: שינוי שם, חידוש המלצה לממ"י, המלצה להארכת חוזה פיתוח עם ממ"י ושינוי מיקומו או גודלו של מגרש.

12. העברת זכויות

העברת זכויות של יזם על קרקע אשר נבנה עליה מבנה חלקי או שלם, תיעשה בהתאם להחלטת הוועדה ובכפוף לתנאים שייקבעו על-ידה.

דמי טיפול בגובה של 1,000 ש"ח יגבו מהיזם עבור העברת הזכויות

 

דב מישור

המנהל הכלכלי

ירושלים, י"ז בסיוון תשנ"ט

                1  ביוני 1999